Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez sieć internetową za pośrednictwem serwisu internetowego sex-opowiadania-erotyczne.pl

2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

a) Blog – blog internetowy prowadzony przez Użytkownika w Portalu
b) Forum – forum internetowe prowadzone w Portalu i będące jego integralną częścią
c) Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych zgromadzonych w Serwisie,
d) Profil – zgromadzone w Serwisie dane Użytkownika, które Użytkownik może zmieniać, uzupełniać lub usuwać,
e) Post – wypowiedź użytkownika na Forum,
f) Portal – Serwis internetowy istniejący pod adresem http:// sex-opowiadania-erotyczne.pl/ zwany także SOE lub sex-opowiadania-erotyczne.pl
g) Użytkownik – osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i jest usługobiorcą Usług, bądź osoba która korzysta z Usług bez konieczności rejestracji,
h) Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu.

3. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po akceptacji polityki prywatności i regulaminu serwisu.

4. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych
b) osobowych i dobrach osobistych innych osób,
c) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
d) korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
e) poszanowania powszechnie obowiązującego przepisów prawa, zasad netykiety ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta ) oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
f) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.

5. Użytkownik nie może:

a) zamieszczać reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
b) zamieszczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie danych, w szczególności utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że Użytkownik uzyskał stosowną zgodę tej osoby,
c) dostarczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie treści bezprawne, w szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
d) korzystać z Usług w celach agitacji politycznej lub religijnej,
e) zakładać i prowadzić blogów, których zasadniczym celem jest promocja towarów lub usług, własnych stron i blogów chyba że Usługodawca przewidział taką możliwość,
f) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety.

6. Wszystkie użytkowniczki zobowiązane są poinformować administratora o wszelkich podejrzanych lub jawnych działań na szkodę innych użytkowników, administratorów lub samego portalu.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W
szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź
praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich
podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w Serwisie.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn
technicznych bądź innych. Usługodawca zapewnia, że planowane prace techniczne
przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały
możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.

10. Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonego w czasie i przestrzeni zezwolenia na
rozpowszechnianie w sieci internet wskazanych utworów dostarczonych przez Użytkownika, na
każdym z Serwisów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu
przez siebie wskazanym.

11. Usługodawca może także korzystać z utworów użytkownika, promocji i reklamy Serwisów lub Usług, a także w celach związanych z marketingiem własnym Usługodawcy. Uprawnienie to dotyczy także opracowań utworów.

12. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zezwolenie, o którym mowa w ust. 20
poprzez usunięcie utworu z serwera Użytkownika. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie
jest tożsame z odwołaniem zezwolenia.

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne korzystanie, w szczególności
pobranie w celu rozpowszechniania i dalsze rozpowszechnianie utworów Użytkownika przez
osobę trzecią.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzących od
Użytkowników, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów, jeśli
pochodzą one od Użytkowników, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

15. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie informację o bezprawnym, rażącym lub obraźliwym charakterze tych danych. Usługodawca może również usunąć komentarz według własnej opinii.

16. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie związanym z zakresem niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie po opublikowaniu regulaminu.

17. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może wypowiedzieć umowę i usunąć Konto

18. Administrator może również odmówić usunięcia wpisów nadesłanych przez użytkowników. Może natomiast zmienić imiona w opublikowanych opowiadaniu, lecz nie musi usuwać go całkowicie, gdyż wiąże się to z poważnymi stratami serwisu.

19. Dozwolone są odstępstwa od regulaminu tylko za pisemną zgodą Usługodawcy lub administratora.